www.funfair.lu funfairs and more

making of... subway

 

< ZRÈCK - RETOUR - ZURÜCK - BACK

 

 

[09-02-12] français Fir dat eis kleng Awunner och iwwerall hikommen hu mir esouguer en Métro geplangt. Hei ass déi iwwerierdesch Station "Pier + Pol" français Afin que nos habitants miniatures peuvent se déplacer partout, nous avons prévu un métro. Voici la station aérienne "Pierre + Paul". Deutsch Um unseren kleinen Einwohner zu ermöglichen überall hinzukommen haben wir auch eine U-Bahn vorgesehen. Hier ensteht die oberirdische Station "Peter + Paul". English To allow our mini inhabitants to get from A to B we even have a subway train. Here you see the aerial station "Peter + Paul".

 

 

[02-05-17] français Hei nach en Detail vum dynameschen Affichage op den Quaien français Ci-dessous un détail de l'affichage dynamique sur les quais Deutsch Hier drunter ein Detail von der dynamischen Fahrgastinformation (DFI) auf den Bahnsteigen English Below a zoom on the dynamic train information at the subway station:

 

[02-05-17] français Graffiti get et och an eiser klenger Miniaturwelt: Hei hun der versicht d'MAuer laanscht' Traap déi op't Metrosstatioun erop geet ze "verschéineren". français Les tags existent également dans notre petit monde miniaturisé. ici des "artistes" ont voulu embellir le mur de l'escalier menant vers la station de métro. Deutsch Graffiti gibt es auch in unserer kleinen Miniaturwelt. Hier haben einige versucht die Mauer des Treppenaufgangs zur U-Bahnstation zu "verschönern". English Graffiti also exists in our little miniature worls. Here some people tried to "embellish" the wall of the stairway to the subway station.

 

[02-05-17] français Als Zuch op der Métrosstréck wollte mer en Modell vum RIO fuehren loossen. Den Original ass an den 80er Joeren e.a. als Métralsace tëscht Stroosbuerg an Mulhouse an den Asatz komm. Eventuell kucke mer ower och nach fir eis en richtegen Métroszuch ze organiséieren... français Comme rame de métro nous avons pensé pouvoir utiliser le modèle du RIO qui circulait dans les années 80 e.a. comme Métralsace entre Strasbourg et Mulhouse. Mais peut-être nous allons encore nous organiser un modèle d'une vraie rame de métro... Deutsch Als U-Bahn Zug haben wir daran gedacht das Modell einer RIO, weleche im Original u.a. in den 80er Jahren als Métralsace zwischen Strasburg und Mulhouse fuhr. Vielleicht werden wir uns aber auch noch ein richtiges U-Bahn Modell anschaffen... English As subway train we thought of using this modell of a RIO, which originally has been used in the 80's a.o. as Métralsace between Strasbourg and Mulhouse. But perhaps we will organize also a modell of a real subway train....

 

 

 

< ZRÈCK - RETOUR - ZURÜCK - BACK